วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
องคมนตรี ลงพื้นที่สระแก้ว ตรวจเยี่ยมโรงเรียนทั้ง 5 แห่ง ตามแนวชายแดน ในโครงการกองทุนการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
(อ่านแล้ว 310 ครั้ง)
Share on Google+

 

นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ได้เดินทางมาจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ เนื่องในโอกาสเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการกองทุนศึกษา ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประธานองคมนตรีและองคมนตรี ดำเนินการศึกษาและต่อยอด เพื่อให้โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาของจังหวัดสระแก้วทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวังไพรวิทยาคม อำเภอวังสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านเขาดิน อำเภอคลองหาด โรงเรียนซับม่วงวิทยา โรงเรียนบ้านโคกไพล และโรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา อำเภอตาพระยา ซึ่งได้พัฒนาตามแนวทางพระราชดำริและเป็นตัวอย่างการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างยั่งยืน ให้ครูมีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูที่ดี รวมทั้งให้เด็กนักเรียนเป็นเด็กดีมีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นพลเมืองที่ดีมีทัศนคติที่ถูกต้อง มีความพร้อม และมีการงานที่ดีต่อไปในอนาคต

สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา สถานศึกษาทั้ง 5 แห่ง ได้มีการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนตามแนวทางพระราชดำริ ทั้งในด้านการพัฒนาครู การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การเป็นพลเมืองดี มีทัศนคติที่ถูกต้อง รวมทั้งมีการส่งเสริมให้ฝึกทักษะงานอาชีพอย่างต่อเนื่องในด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) พบว่า ในปีการศึกษา 2561 ในภาพรวมนักเรียนทุกระดับชั้นมีค่าคะแนนเฉลี่ยในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2560 ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ ในชั้น ม.3 และ ม.6 มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง นอกจากนี้จังหวัดสระแก้วยังได้ส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาได้มีการพัฒนาครู รวมทั้งจัดทำรูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ดังนี้ 1) ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ในการพัฒนาครูเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) สูงขึ้น และ 2) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาจัดโครงการ TEAM for Education โดยการถอดบทเรียนโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และจัดทำเป็นรูปแบบแนวทางให้สถานศึกษานำไปใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2562 รวมทั้งจัดให้มี Coching Team for Education ในระดับจังหวัด เพื่อให้คำแนะนำช่วยเหลือการดำเนินงานของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

ภาพ/ข่าว ไตรรัตน์ มีวงษ์ รายงาน
Share on Google+