วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563
วุฒิสภาจัดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่จังหวัดศรีสะเกษ
(อ่านแล้ว 207 ครั้ง)
Share on Google+

 

เทื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2562  เวลา 09.00 - 11.00 น.ที่โรงแรมศรีลำดวน อ.เมืองศรีสะเกษ   นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้ให้การต้อนรับ พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพ รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่งพร้อมคณะวุฒิสมาชิก ซึ่งเดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และปาฐกถาพิเศษเรื่อง “หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย/ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ  โดยมีนายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษและ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษร่วมให้การต้อนรับ และนำกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ผู้ปกครองท้องที่  สื่อมวลชน ศิลปินพื้นบ้าน ผู้บริหารสถานศึกษา  ทนายความ และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจากจังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดสุรินทร์ เข้ารับการอบรม จำนวน 130 คน  

      พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพ รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่งกล่าวว่า เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีให้แก่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปได้เข้าใจอย่างถูกต้อง ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย วัฒนธรรมทางการเมือง บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาฯ  ทั้งส่งเสริมให้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองและกิจกรรมของวุฒิสภา   
 
                                 
ภาพ/ข่าว ดร กัลยาณี ธรรมจารีย์ / ศรีสะเกษ ราบงาน
Share on Google+