วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563
นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 1 ตำบล 1 ทีมกู้ชีพกู้ภัย (One Tambon One Search And Rescue Team:OTOS)
(อ่านแล้ว 179 ครั้ง)
Share on Google+

 เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ 1 ก.ค.62 ที่ห้องประชุมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย โดยมี นายไพฑูรย์ นาคแท้ ผู้อำนวยการศูนย์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย นายครรชิต ชมภูแดง หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสารภัยจังหวัดเชียงราย นำผู้เข้ารับการอบรม จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการฝึก จำนวนทั้งสิ้น 50 คน เพื่อเป็นการฝึกอบรมจัดตั้งหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย รวมระยะเวลา 7 วัน 6 คืน ตามที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ในฐานะกองอำนวยการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีหน้าที่ในการบูรณาการ อำนวยการ ประสานการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน 

 
 
     ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้ร่วมกันจัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ที่มีความต้องการฝึกอบรมจัดตั้ง OTOS จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีทีมกู้ชีพกู้ภัยประจำในพื้นที่ พัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสร้างทีมกู้ภัยประจำตำบล ให้สามารถปฏิบัติภารกิจ ด้านการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่กู้ภัย หรือหน่วยงานเผชิญเหตุ จะต้องมีความรู้ความสามารถและทักษะในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ อีกทั้ง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมยังจะได้มีความรู้เกี่ยวกับผู้ประสบภัย ได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้น และสามารถนำส่งสถานบริการสาธารณสุขที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว
 
 
     ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้เน้นย้ำถึงคาดหวังจะต้องมี อปพร.หรืออาสากู้ชีพ กู้ภัยในท้องถิ่น ประจำอยู่ในทุกพื้นที่ ทุกอำเภอ และสามารถปฏิบัติการได้ตลอดเวลา หากมีเหตุการณ์และภัยพิบัติในพื้นที่ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม จะต้องเก็บเกี่ยวความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การฝึกอบรมในครั้งนี้ให้มากที่สุด
 
 
     ทั้งนี้ จังหวัดเชียงรายในห้วงเวลาที่ผ่านมา ประสบกับสาธารณภัยที่รุนแรง อาทิ น้ำท่วมใหญ่ เมื่อปี 2554 การเกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.3 ริกเตอร์ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 และในปี 2562 ได้เกิดไฟป่าและหมอกควันในระดับรุนแรง ซึ่งการเตรีบมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว จำเป็นที่ตะต้องมีกำลังคนที่มีสมรรถภาพพร้อมเผชิญเหตุและแก้ไขบรรเทาความรุนแรงจากสาธารณภัยให้เกิดสวัสดิภาพและความมั่นคงปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 
Share on Google+