พฤ วันพฤหัสที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563
นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม
(อ่านแล้ว 442 ครั้ง)
Share on Google+

 เมื่อบ่ายวันพุธที่ 3 ก.ค.62 ที่ห้องธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมี คณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม จังหวัดเชียงราย และคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงราย ปี 2562 เข้าร่สมประชุมด้วยความพร้อมเพรียง

     โดยการจัดประชุมครั้งนี้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายได้จัดขึ้น เพื่อรายงานสถานการณ์ แนวโน้ม และการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยและดินถล่ม ตามข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พร้อมถอดบทเรียน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ทั้ง 18 อำเภอ
 
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา ได้คาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูฝนของประเทศไทยในปีนี้ โดยช่วงเดือนสิงหาคม และกันยายน จะมีฝนตกชุกหนาแน่น และมีโอกาสเกิดพายุหมุนเขตร้อน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุทกภัยและดินถล่ม และอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในวงกว้าง จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมวางแผนการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่มตลอดช่วงฤดูฝน ตามแนวทางของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย (กอปภ.จ.ชร.) ประกอบด้วย ด้านเตรียมความพร้อมตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย เพิ่มประสิทธิภาพ คูคลอง แหล่งน้ำต่างๆ ในการใช้เป็นพื้นที่รองรับและระบายน้ำ ตรวจสอบความมั่นคง แข็งแรงของอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และเตรียมความพร้อมสรรพกำลัง เครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมเผชิญเหตุตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับการเผชิญเหตุเมื่อเกิดอุทกภัย ให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น เพื่อระดมสรรพกำลัง ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดตั้งระบบสื่อสาร ร่วมกับฝ่ายทหารในพื้นที่ เพื่อแจ้งเตือนภัยถึงประชาชนในพื้นที่อย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง และทั่วถึง เมื่อเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ มอบหมายฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชนและอาสาสมัคร ร่วมกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ กรณีบ้านเรือนประชาชนและเส้นทางคมนาคมได้รับความเสียหาย ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการซ่อมแซมให้ได้โดยเร็ว พร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยโดยเคร่งครัด รวดเร็ว และทั่วถึง พร้อมรายงานสถานการณ์ความคืบหน้าแก่ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางเป็นระยะจนกว่าสถานการณ์จะยุติ
 
     ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ยังได้มอบนโยบายและแนวทางในการกำหนดจัดกิจกรรมระดมสรรพกำลังเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม ที่จะมีขึ้นในวันที่ 11 ก.ค.62  ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย เพื่อตรวจความพร้อมของกำลังพล และยุทโธปกรณ์ของทุกหน่วยงาน ในการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที โดยกำหนดจัดขึ้นพร้อมกันทั้ง 18 อำเภอ และยังได้สั่งการให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 1 ตำบล 1 ทีมกู้ชีพกู้ภัย (One Tambon One Search And Rescue Team:OTOS) ให้ครบทุกอำเภอ ทุกพื้นที่โดยเร่งด่วนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมหน่วยงานเจ้าหน้าที่อาสาสมัครหน่วยกู้ชีพกู้ภัยพร้อมปฏิบัติการได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 
     นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ร่วมกันจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงราย พร้อมวางแนวทางการป้องกันและแก้ไขทั้ง 18 อำเภอในระยะต่อไป โดยเฉพาะอำเภอที่มีจุดความร้อนสะสมในห้วงประกาศห้ามเผาทุกชนิดโดยเด็ดขาด ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 15 เมษายน 2562พบมากที่สุด ที่อำเภอแม่สรวย และอำเภอเมืองเชียงราย 160 จุด อำเภอเวียงป่าเป้า 154 จุด อำเภอเวียงแก่น 68 จุด อำเภอแม่ฟ้าหลวง 58 จุด อำเภอพาน 55 จุด อำเภอเทิง 53 จุด อำเภอแม่จัน 41 จุดอำเภอเชียงของ 27 จุด และอำเภอเชียงแสน 19 จุดอีกด้วย
Share on Google+