พฤ วันพฤหัสที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563
มณฑลทหารบกที่ 39 กองทัพภาคที่ 3 ปล่อยขบวนรถน้ำ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่กำลังประสบภัยแล้งฝนทิ้งช่วง บรรเทาความเดือดร้อนเป็นการเบื้องต้น
(อ่านแล้ว 583 ครั้ง)
Share on Google+

เมื่อเวลา 10.20 น วันที่ 26 ก.ค. ที่ลานอเนกประสงค์ ทภ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ พล.ต.ทวีศักดิ์ วงทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 และในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 39 เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ จ.พิษณุโลก โดยกองทัพภาคที่ 3 มอบหมายให้ มณฑลทหารบกที่ 39 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 39 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9 (ปภ. เขต 9) สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก กองพลทหารราบที่ 4 กองพลพัฒนาที่ 3 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 และกองบิน 46 ได้บูรณาการร่วมกันในการระดมสรรพกำลัง เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลายาวนาน ทำให้บางพื้นที่เริ่มประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในการใช้อุปโภค และบริโภค รวมถึงบางพื้นที่ ที่แหล่งน้ำต้นทุนมีน้ำจำนวนน้อยจนเริ่มส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรในการเพาะปลูกของเกษตรกร รวมถึงแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่ใช้ในการเกษตรไม่มีน้ำเติมทำให้ปริมาณน้ำที่กักเก็บในแหล่งน้ำต่างๆ เริ่มมีปริมาณลดลงมาก และไม่เพียงพอต่อการใช้ในภาคเกษตรในบางพื้นที่ ทำให้พืชทางการเกษตรที่ชาวบ้านได้เพาะปลูกไว้ เริ่มประสบภาวะการขาดแคลนน้ำ อาจส่งผลกระทบทำให้ได้รับความเสียหายได้

 

จากนโยบายของรัฐบาลให้ทุกภาคส่วนร่วมกันให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที และจากนโยบายของกองทัพบกให้ประสานงานกับหน่วยงานให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเร่งด่วน กองทัพภาคที่ 3 จึงได้มอบหมายให้มณฑลทหารบกที่ 39 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดพิธีปล่อยขบวนรถช่วยเหลือภัยแล้งในพิธีทุกหน่วยงานได้จัดรถบรรทุกน้ำร่วมพิธีจำนวนทั้งสิ้น 41 คัน รวมทั้งอุปกรณ์ทางการช่วยเหลือภัยแล้ง เพื่อแสดงความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที ทั้งน้ำในการอุปโภค - บริโภค และเครื่องสูบน้ำสำหรับช่วยเหลือภาคการเกษตร เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆ ได้มีความมั่นใจที่หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน ได้เตรียมพร้อมดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ในพิธีปล่อยขบวนรถช่วยเหลือภัยแล้ง

หลังจากนั้นพล.ต.ทวีศักดิ์ วงทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้นำรถบรรทุกน้ำของหน่วย เข้าแจกจ่ายน้ำให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ อุปโภค - บริโภค ในพื้นที่ ต.บ้านป่า อ.เมือง จ.พิษณุโลก จำนวนทั้งสิ้น 42,000 ลิตรหาก พี่น้องและประชาชนที่มีความเดือนร้อนขาดแคลนน้ำ อุปโภค - บริโภค สามารถแจ้งขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.พิษณุโลก องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จ.พิษณุโลก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กองบิน 46 รวมถึง หน่วยทหารได้ตลอดเวลา.
Share on Google+