อา วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2563
เชียงรายเริ่มต้นเตรียมการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และ PM 2.5 ปี 2563-2564 วางเป้าลดจุดความร้อนให้ได้ 20%
(อ่านแล้ว 134 ครั้ง)
Share on Google+

 

LINE:OA: สยามนิวส์ รีพอร์ท
 
 
     นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ปี  2563-2564 เมื่อบ่ายวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 ที่ห้องธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย เพื่อเริ่มต้นหารือเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 แบบบูรณาการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระดับพื้นที่ 
 
 
     โดยในปี 2563-2564 นี้ ได้กำหนดระยะการดำเนินการเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 เตรียมการก่อนฤดูไฟป่า ( 1 ต.ค. 63 - 15 ม.ค. 64) จัดอบรมจิตสาตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และความตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาหมอกควันและไฟป่าทั้งทางเศรษฐกิจและสุขภาพประชาชน และลดปริมาณเชื้อเพลิง พร้อมทั้งจัดตั้งจุดเฝ้าระวังไฟป่า
 
 
     ระยะที่ 2 เผชิญเหตุ (16 ม.ค. -15 พ.ค. 64) ออกประกาศจังหวัดเรื่องงดการเผาในที่โล่งทุกชนิด หากมีแนวโน้มค่า PM 2.5 สูงเกินมาตรฐาน ฝึกซ้อมแผนระดมพลดับไฟป่า 3 ระดับ ตั้งแต่ควบคุมได้ รุนแรง และวิกฤต ตั้ง War room แก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด อำเภอ อปท. จัดชุดลาดตระเวน ตรวจหาสกัดป้องปราบปรามการลักลอบเผาป่าในพื้นที่เสี่ยง ตลอด 24 ชั่วโมง และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด   ส่วนระยะที่ 3 ฟื้นฟู (15 พ.ค. 64 เป็นต้นไป) สำรวจความเสียหาย และรณรงค์ฟื้นฟูป่า 
 
 
     นอกจากนี้ยังได้กำหนดเป้าหมายการเกิดจุดความร้อนให้ลดลงร้อยละ 20 ของปีที่ผ่านมา และเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนในพื้นที่ โดยเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่เครือข่ายอาสาสมัครหรือเครือข่ายป้องกันไฟป่ารอบเขตป่า โดยมีเงื่อนไขว่า "หมู่บ้านที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจะต้องลดไฟป่าและหมอกควันได้อย่างต่อเนื่อง" และเพิ่มกรอบวงเงินค่าตอบแทนให้แก่หมู่บ้านที่ไม่พบไฟป่าและหมอกควันอีกด้วย
Share on Google+