อา วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าฯเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุมสภาวิชาชีพสื่อมวลชนภูมิภาคแห่งชาติ(สสภช.) " และแต่งตั้งประธาน คนใหม่ "
(อ่านแล้ว 94 ครั้ง)
Share on Google+

 

LINE:OA: สยามนิวส์ รีพอร์ท
 
 
วันนี้ที่ 17 ตุลาคม มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สภาวิชาชีพสื่อมวลชนภูมิภาคแห่งชาติ(สสภช.)
น หอประชุมเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ เทศบาลนครเชียงราย โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ว่าที่รต.ณรงค์ โรจนโสทร ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเ
ปิดการประชุม
 
 
วาระสำคัญคือการเลือกประธานสภาคนใหม่แทนคนเก่าที่ครบวาระ
ปรากฏว่าที่ประชุมได้มีมติเลือก นายวิชัย เชษฐบดี บรรณาธิการอำนวยการนสพ. "เชียงรัฐ" เป็นประธานคนใหม่โดยไม่มีผู้ใดลงแข่งด้วยมติเป็นเอกฉันท์ นายวิชัย เชษฐบดี จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจ(การตลาด) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหลักสูตรการเมืองการปกครอง จากสถาบันพระปกเกล้า อดีตสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ 2549
 
Share on Google+