วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 ร่วมกับอำเภอละหานทราย จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “สมเด็จย่า” อย่างพร้อมเพียง
(อ่านแล้ว 185 ครั้ง)
Share on Google+

 

LINE:OA: สยามนิวส์ รีพอร์ท
 
 
บุรีรัมย์ - หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 ร่วมกับอำเภอละหานทราย จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “สมเด็จย่า” อย่างพร้อมเพียง ณ หอประชุมอำเภอละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์  
 
 
ที่อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์  เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 21 ต.ค.63 ที่หอประชุมอำเภอละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์  ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 โดยมี ร้อยตรีเสถียร  สาระสิทธิ์ นายอำเภอละหานทราย เป็นประธานในพิธีฯ
 
 
โดยการจัดกิจกรรมฯ ดังกล่าว มีกำหนดการที่สำคัญประกอบด้วย พิธีบำเพ็ญกุศลพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 25 รูปโดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล พิธีวางบานพุ่มดอกไม้สด และการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 120 ปีโดยมีหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา รวมถึงประชาชนในพื้นที่อำเภอละหานทราย เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน 
 
 
พระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงปฏิบัติตลอดพระชนม์ชีพ สร้างคุณูปการแผ่ไพศาลต่อแผ่นดินไทย ขณะที่การสาธารณสุข ทรงสนพระราชหฤทัยในคุณภาพชีวิตของพสกนิกร ทอดพระเนตรความทุกขเวทนาของราษฎรยามเจ็บไข้ได้ป่วย จึงโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ในพระองค์ขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นแห่งแรก พระราชทานนามว่า “แพทย์อาสาสมเด็จพระราชชนนี”มีอักษรย่อว่า “พอ.สว.” พร้อมกันนี้ทรงให้การพัฒนาอาชีพเพื่อการกินดีอยู่ดีของราษฎร โดยทรงมุ่งให้ลดละเลิกการตัดไม้ทำลายป่า เพื่อทำไร่เลื่อนลอย จนสามารถคืนความอุดมสมบูรณ์แก่ทรัพยากรธรรมชาติ อันเป็นที่มาของโครงการพัฒนาดอยตุง และชาวไทยภูเขาพร้อมใจถวายพระสมัญญาว่า “แม่ฟ้าหลวง”
 
 
ขณะที่ด้านศาสนา ทรงสนับสนุนการศึกษาสงฆ์และการปฏิบัติ ธรรมอย่างกว้างขวาง พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย พระองค์ทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ประชาชนดำรงอยู่ด้วยความสุขสงบร่มเย็นบนพื้นฐานแห่งความพอเพียงมาจนถึงทุกวันนี้ ดังนั้นพระองค์จึงทรงเป็นที่เคารพรักและเทิดทูนอย่างสูงสุดของข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าอย่างไม่มีวันเสื่อมคลาย ส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา รวมถึงประชาชนในพื้นที่ อำเภอละหานทราย ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่นี้ และจะน้อมนำแนวทางพระราชทานรวมทั้งน้อมนำแนวพระราชดำริ พระราชดำรัส ที่ได้ทรงพระราชทานไว้ในโอกาสต่างๆ มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิตประจำวันตลอดไป 
 
 
ภาพ/ข่าว : พรพิพัฒน์  เพ็ชรสังหาร รายงาน
Share on Google+