วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564
อดีตหมู่บ้านเสื้อแดงภาคใต้ ถวายสัตย์ต่ออนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประกาศปกป้องสถาบัน ให้ดำรงตั้งมั่นเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
(อ่านแล้ว 228 ครั้ง)
Share on Google+

 

LINE:OA: สยามนิวส์ รีพอร์ท
 
 
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดเขาขุนพนม ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช นายอานนท์ แสนน่าน ในฐานะผู้ริเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านเสื้อแดง อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงแห่งประเทศไทย ประธานเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นเรารักประเทศไทย นายทวี ประหยัด อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงภาคใต้ นายองอาจ วิเศษ ประธานเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย นางธนภัทร พันธวาส ประธานเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแห่งประเทศไทย นายศักดา ยวนแหล ประธานเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนภาคใต้ และอดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงภาคใต้ 14 จังหวัด ร่วมกันถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่ออนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้ดำรงตั้งมั่น เพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย สืบไปตราบนาน
นายอานนท์ แสนน่าน ในฐานะผู้ริเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านเสื้อแดง อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงแห่งประเทศไทย ได้กล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่ออนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชว่า "...ปวงข้าพระพุทธเจ้าปวงชนชาวไทย ชาวหมู่บ้านเสื้อแดงรักษาพระองค์ ขอถวายคำสัจจะวาจาว่า ข้าพระพุทธเจ้าจะทำหน้าที่ในการปกป้อง พิทักษ์ รักษาไว้ ซึ่งสถาบันหลักของ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และจะดำรงรักษาไว้ ซึ่งการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นพระประมุข ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยชีวิต เลือดเนื้อ จิตวิญญาณ ขอทูลเชิญดวงพระวิญญาณ ของอดีตบูรพมหากษัตราธิราชเจ้า ทุกพระองค์ และดวงวิญญาณของบรรพบุรุษไทย ที่เสียสละเลือดเนื้อและชีวิต ในการปกป้องรักษาแผ่นดินไทย ขอทรงได้โปรดรับรู้ ด้วยญาณวิถี และอำนวยพร ให้ปวงข้า พระพุทธเจ้าทั้งหลาย จงมีชัยชนะ ประสบความสำเร็จ ในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้ดำรงตั้งมั่น เพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย สืบไปตราบนานเท่านาน ด้วยเกล้ากระหม่อม ขอเดชะ "หมู่บ้านเสื้อแดงรักษาพระองค์"
 
 
นายอานนท์ กล่าวว่า ตามประวัติเชื่อกันว่า เขาขุนพนม เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ภายหลังจากสิ้นรัชกาลของพระองค์ มีผู้สันนิษฐานว่าพระเจ้าตากสินมิได้ถูกประหารชีวิต อย่างที่พงศาวดารกล่าวอ้าง แต่ได้ทรงสับเปลี่ยนพระองค์กับพระญาติหรือทหารคนสนิท แล้วเสด็จมายังนครศรีธรรมราช มีการเตรียมการ โดยมีการสร้างป้อมปราการ ทำเชิงเทิน ป้อมวงกลมตามชะง่อนผาเพื่อให้พระเจ้าตากสินได้ประทับเมื่อทรงผนวชเจริญวิปัสสนากรรมกรรมฐาน ณ วัดเขาขุนพนม จนเสด็จสวรรคต 
 
 
ชาวเขาขุนพนมมีความเชื่อเรื่องพระเจ้าตากสินมหาราช เสด็จหนีมาประทับที่เขาขุนพนม จึงได้ร่วมมือกันสร้างพระตำหนักสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บริเวณชะง่อนหินเชิงเขา ซึ่งเป็นบริเวณที่เชื่อว่าพระองค์ประทับขณะผนวชอยู่ ประชาชนที่ยังระลึกถึงวีรกรรมและความกล้าหาญ ในการกู้เอกราชชาติไทยในสมัยเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ได้ร่วมกันสร้างพระบรมสาทิสลักษณ์ ทั้งในเพศบรรชิต และชุดฉลองพระองค์นักรบ แล้วอัญเชิญมาไว้ในศาลให้ผู้คนที่ศรัทธาได้มากราบไหว้ ปัจจุบันจึงมีประชาชน จากทั่วสารทิศมาเขาขุนพนมอยู่เสมอตามรอยพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อสักการะขอพรจากดวงพระวิญญาณของบูรพกษัตริย์ไทย ไม่ขาดสาย
Share on Google+