วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564
รมว.เฉลิมชัย เยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์จำกัด ที่รับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกรกว่า 700 ครัวเรือน มุ่งเน้นต้องผลิตน้ำนมดิบที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
(อ่านแล้ว 196 ครั้ง)
Share on Google+

 

LINE:OA: สยามนิวส์ รีพอร์ท
 
 
        29 พ.ย.2563 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด โดยได้เยี่ยมชมร้านนม Fresh & Mild ซึ่งเป็นร้านนมที่ได้นำผลิตภัณฑ์นมจากฟาร์มและสหกรณ์โคนมมาจำหน่ายแก่ประชาชน พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปกระบวนการแปรรูปนม รวมถึงหารือแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมไทยและการบริหารจัดการฟาร์มเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  
 
       ทั้งนี้ บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด ถือเป็นตลาดรับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกร ปัจจุบันมีการรับซื้อน้ำนมดิบกว่า 130 ตัน/วัน โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา มีการรับซื้อน้ำนมดิบ 48,240 ตัน จากเกษตรกรกว่า 700 ครัวเรือน เพื่อนำไปผลิตนมพาสเจอร์ไรซ์ นม UHT และผลิตภัณฑ์ "นมคุณภาพสูงล้านนา" 
       สำหรับในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมให้การสนับสนุนทุกภาคส่วนที่จะเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้มีความมั่นคงในอาชีพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรฯ และบริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด ที่ผ่านมา ได้สนับสนุนในการนำผู้ประกอบการและเกษตรกรเข้ารับการอบรมในโครงการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ "เปลี่ยนเกษตรกรให้เป็นผู้ค้าออนไลน์มืออาชีพ" จนได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย อีกทั้งยังได้นำผลิตภัณฑ์ร่วมจัดนิทรรศการในงานของภาครัฐ อาทิ โครงการตลาดสินค้าปศุสัตว์ออนไลน์ งาน THAIFEX 2018 และงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ครบรอบ 100 ปี เป็นต้น ถือเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนอีกทางหนึ่ง
Share on Google+