วันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564
จันทบุรีจัดพิธีวันเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2564 ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19
(อ่านแล้ว 201 ครั้ง)
Share on Google+

 

LINE:OA: สยามนิวส์ รีพอร์ท
 
     จ.จังหวัดจันทบุรี ประกอบพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรักษา ท่ามกลางการเว้นระยะความปลอดภัย Social distancing ป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019
 
     วันนี้ ที่ตลาดสดเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี นายสุธี ทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้แทนส่วนราชการและองค์ส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชนจิตอาสา ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์จักรี  ท่ามกลางความร้อนของอากาศในชุมชนตลาดทับไทร ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำจิตอาสา ร่วมทำความสะอาด เก็บกวาดและฉีดพ่นน้ำล้างพื้น เป็นต้นแบบให้จิตอาสาในพืเนที่ให้ร่วมสร้างความดี
       สำหรับ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เป็นวันที่น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระเจ้าแผ่นดินองค์ที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่ทรงมีพระบรมราชคุณูประการแก่ประเทศชาติและประชาชน  เมื่อเสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัตินั้น บ้านเมืองเริ่มเผชิญปัญหา ด้านสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ ในยุโรปและอเมริกา แต่ด้วยพระปรีชาญาณอันสุขุมลึกซึ้ง ได้ทรงผ่อนปรนมิให้กระทบกระเทือน ทั้งผลประโยชน์ของประเทศและสัมพันธไมตรีระหว่างกัน นโยบายหลักนี้เป็นแนวทางที่พระเจ้าแผ่นดินในรัชกาลต่อมาทรงยึดถือและเจริญรอยตาม เป็นผลให้ประเทศไทยคงความเป็นเอกราชอยู่ได้ตราบจนปัจจุบัน ด้านเศรษฐกิจในสมัยนั้นมีความมั่งคง ทรงทำนุบำรุงการพาณิชย์นาวีกับนานาประเทศมีรายได้เข้าประเทศจำนวนมากทรงพระราชทานเบี้ยหวัดเงินเดือนแก่ข้าราชการเป็นครั้งแรก ด้านศาสนาทรงสังฆายานาคัมภีร์พระไตรปิฎก  ให้เข้าใจง่ายแก่การศึกษา ทรงทำนุบำรุง ปฏิสังขร พระอารามในบวรพุทธศาสนา และทรงสร้างพระอารามใหม่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นด้านศิลปกรรม กว่า 30 แห่ง ทรงโปรดให้จารึกความรู้ด้านวรรณคดี ตำรายา โหราศาสตร์ การช่าง ไว้ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือวัดโพธิ์ จนกล่าวได้ว่าวัดโพธิ์คือมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย  ทรงทำลายฝิ่นซึ่งเป็นยาเสพติดร้ายแรงในสมัยนั้นให้หมดสิ้นไปจากประเทศ ในส่วนของการธำรงรักษาความมั่นคงของประเทศ ทรงยึดหลักการรักษาศักดิ์ศรีของประเทศเป็นสำคัญ มิยอมให้ชาติใดดูหมิ่นเหยียดหยาม พร้อมทั้งพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ที่ทรงเก็บไว้ในถุงแดงแก้ปัญหาข้อพิพาทกับฝรั่งเศส ในช่วง ร.ศ.112 จนผ่านพ้นด้วยดี
 
 
ภาพ/ข่าว  ไพโรจน์ อนุ  จันทบุรี
Share on Google+