วันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564
สาธารณสุขจันทบุรีร่วมกรมควบคุมโรคจัด โครงการเสริมสร้างศักยภาพทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ
(อ่านแล้ว 271 ครั้ง)
Share on Google+

 

LINE:OA: สยามนิวส์ รีพอร์ท
 
 
         ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี กลุ่ม รพ. จันทบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัด โครงการเสริมสร้างศักยภาพทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อและการซ้อมแผนปฏิบัติตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 โดยมีนายมงคล เลิศพรทิพย์ ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอโป่งน้ำร้อน เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีกลุ่มงานสาธารณสุขจากทุกโรงพยาบาลในจันทบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจตระเวนชายแดน หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน และ อสม. ในอำเภอโป่งน้ำร้อน ประมาณ 200 คนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
 
 
         ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 กำหนดให้ จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคเพื่อเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดในพื้นที่และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อต้องผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรระบาดวิทยาหรือการเฝ้าระวังทางสาธารณสุขการป้องกันหรือการควบคุมโรคติดต่อที่กรมควบคุมโรคกำหนดและในวันนี้สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดจันทบุรีร่วมกับกรมควบคุมโรคกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินกองด่านควบคุมโรคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆจึงได้จัดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมปฏิบัติการควบคุมโรคให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภาวะที่มีภาวะระบาดของโรคติดต่อกรณีพบการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
 
         การอบรมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 1-2 เมษายน 2564 ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินกองด่านควบคุมโรคกรมควบคุมโรคสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่หกชลบุรีเนื้อหาการอบรมประกอบไปด้วยทบทวนองค์ความรู้การป้องกันควบคุมโรคการฝึกซ้อมแผนควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ชายแดนการฝึกปฏิบัติใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและกระบวนการบริหารจัดการในกรณีต่างๆ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเตรียมรับมือกับ โรคติดต่อที่สำคัญหลายโรครวมทั้งโรคอุบัติใหม่หรือภัยสุขภาพอื่นๆและการระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่อาจจะอุบัติขึ้นใหม่และสามารถที่จะปฏิบัติการณ์ได้ให้ทันต่อเหตุการณ์
 
 
 
 
ภาพ/ข่าว ไพโรจน์ อนุ  จันทบุรี
Share on Google+