อา วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ตรวจสอบการซื้อขายมันสำปะหลังของผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัด
(อ่านแล้ว 166 ครั้ง)
Share on Google+

 

LINE:OA: สยามนิวส์ รีพอร์ท
 
 

วันพุธที่ 27 มกราคม 2564  เวลา 13.00 น. นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นางสาวกัญจิรา เคียงคู่ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า นางสาวธัญรดี สลีวงศ์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ และเจ้าหน้าที่โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ลงพื้นที่ตรวจสอบการซื้อขายมันสำปะหลังของผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เพื่อให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมในการจำหน่ายหัวมันสำปะหลังสด สอดคล้องกับคุณภาพของมันสำปะหลังที่เกษตรกรนำไปจำหน่าย ทั้งในด้านการวัดเปอร์เซ็นต์เชื้อแป้ง และการหักสิ่งเจือปนตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 69 พ.ศ. 2563 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการรับซื้อ และการแสดงราคารับซื้อหัวมันสำปะหลังสดตามเปอร์เซ็นต์เชื้อแป้ง ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ พบว่าราคารับซื้อหัวมันสำปะหลังสด เชื้อแป้ง 25% กิโลกรัมละ 2.20 – 2.30 บาท (ปรับเพิ่มลด เปอร์เซ็นละ 0.05 บาท/กก.) และหัวมันสำปะหลังสด (คละ) กิโลกรัมละ 1.90 – 2.00 บาท

Share on Google+