อา วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
นายกอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกอบจ.แพร่ แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมลุยทำงานเพื่อชาวแพร่(คลิป)
(อ่านแล้ว 215 ครั้ง)
Share on Google+

 

LINE:OA: สยามนิวส์ รีพอร์ท
 
 
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยมีนายวิตติ แสงสุพรรณ ประธานสภาฯหลังจากที่สภาฯ มีประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ - วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 มีกำหนด 45 วัน เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 มาตรา 24 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 22 นอกจากการแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สภาฯ ได้ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสภาท้องถิ่น จำนวน 3 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการสามัญประจำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม และคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ พร้อมกันนี้ได้คัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาท้องถิ่นเพื่อร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จำนวน 3 คน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จำนวน 3 คน คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ จำนวนไม่เกิน 5 คน และคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพื่อเป็นกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดแพร่ (ก.จ.จ.แพร่) จำนวน 1 คน โดยในส่วนของรายชื่อกรรมการคณะต่างๆ จะได้เสนอให้ทราบต่อไป
 
 
ภาพ-ข่าว  ธีรพงษ์ ธงออน 
ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดแพร่รายงาน
Share on Google+