วันอังคารที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564
กรมการท่องเที่ยวจัดอบรมผู้ประสานการถ่ายทำภาพยนตร์ ให้ความรู้มาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย
(อ่านแล้ว 158 ครั้ง)
Share on Google+

 

LINE:OA: สยามนิวส์ รีพอร์ท
 
 
วันนี้ (18 มีนาคม 2564) นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานเปิดการอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย โดยมี นายอุดม มัตสยะวนิชกูล ผู้อำนวยการกองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีผู้ประสานงานการถ่ายทำภาพยนตร์เข้าร่วมอบรม จำนวน 72 คน ณ ห้องวายุภักษ์ 6 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
 
 
นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวว่า จากการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในปี 2562 ที่นำรายได้เข้าประเทศไทยสูงถึง 4,863 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2561 ร้อยละ 55 ซึ่งเป็นผลมาจากความเชื่อมั่นในศักยภาพการเป็นแหล่งถ่ายทำ ความพร้อมของอุปกรณ์ ความสามารถ ทักษะของบุคลากรไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ทำให้เกิดการจ้างงานผู้ประสานงานการถ่ายทำ ทีมงานชาวไทยในคณะถ่ายทำ กระจายรายได้สู่ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เช่น โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร รถเช่า และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ที่เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ จนเกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจในวงกว้าง ในขณะที่สถานการณ์โควิด 19 ทั่วโลกเริ่มคลี่คลาย และกรมการท่องเที่ยวประสบความสำเร็จในการขอผ่อนปรนจากรัฐบาล ให้กลุ่มผู้สร้างภาพยนตร์ต่างประเทศเป็นนักธุรกิจกลุ่มแรกๆ ที่ได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม 2563 ทำให้มีผู้สร้างภาพยนตร์ชาวต่างชาติยื่นขออนุญาตเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย หรือ Incentive ได้ให้สิทธิประโยชน์กับผู้ผลิตภาพยนตร์ต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป ในรูปแบบการคืนเงินร้อยละ 15 ถึงร้อยละ 20 จนถึงขณะนี้มีภาพยนตร์ต่างประเทศมาขอรับสิทธิประโยชน์ จำนวน 21 เรื่อง
 
 
การอบรมในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นระยะเวลา 2 วัน (18 – 19 มีนาคม 2564) โดยผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้ทราบถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการให้สิทธิประโยชน์ที่สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ขั้นตอนในการขอรับสิทธิประโยชน์ และการขอรับเงินคืนตามมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง รูปแบบเอกสารหลักฐานทางการเงินที่ถูกต้องตามระเบียบกรมสรรพากร ตลอดจนการรวบรวมเอกสารและจัดทำงบการเงิน เพื่อขอรับเงินคืนตามมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย
Share on Google+