วันอังคารที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564
สายบุญ ฟังทางนี้ ทางวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จ.แพร่ ประกาศปิดวัด 18-30 เม.ย.เพื่อสนองนโยบายศบค.และป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19
(อ่านแล้ว 213 ครั้ง)
Share on Google+

 

LINE:OA: สยามนิวส์ รีพอร์ท
 
 
เมื่อเวลา 19.00 นวันที่ 17 เมษายน 2564 พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จ.แพร่ เจริญพรว่า ตามที่ ได้มีกา?รแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมากในทุกพื้นที่ และศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดระลอกใหม่ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐอย่างเคร่งครัด นั้น คณะสงฆ์ คณะกรรมการวัด คณะศรัทธา วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ได้ประชุมปรึกษาหารือ ถึงมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และได้พิจารณามาตรการดำเนินงานเฝ้าระวังควบคุมโรคในพื้นที่ ตามแนวทางของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ 
 
 
ทั้งนี้เป็นสนองต่อนโยบายของรัฐบาล ประกาศของมหาถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่นโยบายของจังหวัดแพร่ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยได้กำหนดมาตรการและข้อปฏิบัติ ดังนี้  
ปิดการเข้านมัสการองค์พระธาตุช่อแฮ และปูชนียสถานภายในวัด ตั้งแต่18-30 เมษายน 2564 เป็นการชั่วคราว  ปิดประตูเขตพุทธาวาสทุกประตู งดรับพระอาคันตุกะ และบุคคลภายนอก เข้ามาพำนักภายในวัด ยกเว้นพระภิกษุ สามเณรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งจำเป็นต้องเข้าออกบริเวณวัด  ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาสามารถนำอาหาร ข้าวสารอาหารแห้ง หรืออาหารที่ปรุงสุกแล้วมา หรือจตุปัจจัย สามารถถวายพระภิกษุ สามเณรได้ที่หอฉันวิมลกิตติสุนทร โดยต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ำสบู่อย่างสม่ำเสมอ  หากพระภิกษุสามเณรหรือบุคคลภายในวัด มีไข้ ปวดศีรษะ ไอ เจ็บคอ หรือมีอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ให้รีบแจ้งเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส หัวหน้ากุฏ หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องทันที งดคลุกคลีกับคนใกล้ชิด และห้ามปกปิดข้อมูล ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญกับทางวัดเป็นค่าน้ำค่าไฟ ภัตตาหาร พระภิกษุสามเณร หรือบูชาพระธาตุช่อแฮ พระเจ้าทันใจ สามารถทำบุญโอนเงินผ่านบัญชี วัดพระธาตุช่อแฮ (กองทุนสังฆทาน)ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาแพร่ บัญชีเลขที่   5182364969   หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด
 
 
 
ธีรพงษ์ ธงออน จ.แพร่ รายงาน
Share on Google+